Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, of op alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Zij binden de partijen behalve andere bijzondere schriftelijke voorwaarden. Geen andere algemene voorwaarden zijn van toepassing, zelfs niet bij gebreke aan onze uitdrukkelijke afwijzing van die andere voorwaarden.

 2. Offertes en bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door onze maatschappij (de verkoper) aanvaard. De offertes gemaakt door onze agenten en/of vertegenwoordigers verbinden onze maatschappij niet, tenzij na onze schriftelijke bevestiging. Onze offertes zijn steeds benaderend. Wanneer na de datum van offerte, de prijzen van de sociale lasten, het vervoer, de belastingen of ieder ander recht dat het bedrag zou bezwaren, veranderd zijn, kan de prijs van de offerte zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven uitvoeringstermijnen steeds benaderend, doch nooit bindend. Geen enkele vertraging kan een oorzaak van weigering der levering uitmaken of aanleiding geven tot schadevergoeding.

 4. Eventuele klachten of protesten moeten ons aangetekend binnen de acht dagen na levering toekomen. Na deze termijn zullen leveringen en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.

 5. Wij houden ons het recht voor de leveringen aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijke leveringen betreft.

 6. De goederen reizen op risico van de koper zelfs ingeval van franco verkoop.

 7. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging vooraleer de goederen worden geleverd, hebben wij het recht een forfaitaire schadeloosstelling van 30% op de bestellingssom te eisen.

 8. Bij fabricatiefouten beperkt onze verantwoordelijkheid zich uitsluitend tot het vervangen der geleverde goederen. Er kan door ons geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard voor de gevolgen van mogelijke onjuistheden of voor het resultaat van de toepassingen van onze producten, omdat wij geen inzicht hebben in de omstandigheden waaronder deze worden verwerkt en behandeld. De gebruiker dient na te gaan of de producten aan de lokale warenwetgeving voldoen alvorens deze te gebruiken. Alle informatie met betrekking tot onze producten heeft een vertrouwelijk karakter en mag noch gekopieerd, noch aan derden verstrekt worden.

 9. Onze rekeningen zijn betaalbaar contant op onze maatschappelijke zetel.

 10. De betaling van de prijs door de koper gebeurt contant, zonder korting, binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum, tenzij hiervan uitdrukkelijk, bij geschrift, door de verkoper wordt afgeweken.

 11. De klanten verbinden zich ertoe de hun opgelegde prijzen in de verschillende verdelingsstadia te respecteren.

 12. Eventuele wijzigingen in de prijs tengevolge van onder meer wijzigingen in de in- en uitvoerrechten, in de omzetbelasting, in de wisselkoersen, in de vrachtkosten, in de verzekeringskosten, die na het afsluiten van de bestellingen tussenkomen, zijn ten laste van de kopers. Voornoemde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief.

 13. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% op jaarbasis.

 14. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met minimum € 50,00.

 15. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Zo gauw en zolang de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de verkoper gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten.

 16. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

 17. Indien het vertrouwen van de verkoper in de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Rekening houdend met de voorgaande bepalingen zijn alle risico’s ten laste van de koper vanaf de levering. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.


 1. In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

 2. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

 3. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Turnhout of het Vredegerecht van Turnhout alleen bevoegd of de rechtbank van de woonplaats van de debiteur (naar keuze van de verkoper). Gebeurlijke betwistingen vanwege de koper ontslaat hem niet binnen de termijn te betalen.

 4. PRIVACY

Iedere verwerking van persoonsgegevens door Pauwels, zal gebeuren in overeenstemming met de Privacy-Verklaring (https://www.pauwels-sauces.com/PrivacyStatement_NL.pdf) en de Cookie Policy (https://www.pauwels-sauces.com/CookiePolicy_NL.pdf) van Pauwels.

top

WOULD YOU LIKE MORE INFORMATION?

Do you have a question or would you like more information about possible collaboration?

CONTACT US